Veiligheidsbeleid

Informatie over veiligheid en vertrouwenspersoon

Informatie over veiligheidsbeleid CGK Alblasserdam:
De kerkenraad is niet in staat om de gebrokenheid in de wereld of in een mensenleven weg te nemen, maar zij kan en wil er echter wel voor zorgen dat er afspraken zijn gemaakt met de intentie om er aan bij te dragen dat de gemeente een zo veilig mogelijke plaats kan zijn, kan blijven of waar geschonden vertrouwen – zo goed als mogelijk is – hersteld kan worden.
Afspraken waarbinnen naastenliefde vorm en inhoud krijgt zoals de Here dat van ons vraagt, waarbinnen kerkelijk werkers tijdig op hun verantwoordelijkheden worden gewezen en waarbinnen ambtsdragers een handleiding hebben hoe zij kunnen omgaan met lastige of moeilijke situaties.
De kerkenraad bedoelt dan situaties waarin:
. er sprake is van geruchten over mogelijk seksueel misbruik door iemand met een taak of functie in de kerk
. er gevraagd wordt om pastorale zorg vanwege ervaringen met zulk grensoverschrijdend gedrag;
. een gemeentelid een melding doet van seksueel misbruik door iemand met een taak of functie in de kerk;
. iemand een klacht wil indienen vanwege seksueel misbruik door een kerkelijk werker;
. een beschuldigde of dader zich meldt.
Om deze redenen heeft de kerkenraad vastgesteld dat elke kerkelijk werker in een benoemingsbrief er onder andere op gewezen wordt zich in de omgang met gemeenteleden verre te houden van seksuele handelingen of handelingen die als zodanig uitgelegd kunnen worden.
Seksueel misbruik in kerkelijke relaties verdraagt zich immers niet met een door God in de gemeente bedoelde christelijke levensstijl en christelijke omgangsvormen.
Daarom noodzaakt dat ons tot correctief handelen, ingrijpen, opvang, hulpverlening en procedurele afhandeling, liefst op basis van breed geaccepteerde regelingen (klachtenregeling, beroepsregeling, melding, aangifte).

De kerkenraad heeft ook een protocol aangenomen waar in staat hoe er in de gemeente gehandeld kan worden wanneer er sprake is van bovengenoemde situaties. Dit protocol is voor iedereen direct op te roepen via google, en dan intypen  Protocol – Meldpunt misbruik
Ook treft u daar in een uitgebreide definitie over seksueel misbruik aan.

Het slachtoffer van misbruik:
Wie als slachtoffer geconfronteerd wordt met seksueel misbruik kan uiteraard terecht bij eigen vertrouwelingen. Beter is het om er (daarnaast) ook ernstig werk van te maken in de gemeente. Herhaling moet in ieder geval voorkomen worden. Daarvoor moet men zijn bij de wijkouderling of de vertrouwenspersoon die de kerkenraad heeft aangesteld om het slachtoffer bij te staan in het indienen van een melding of een klacht.

Dit ontneemt het slachtoffer overigens niet het recht om in plaats daarvan, zich te wenden tot het ‘Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties’ òf bij de ‘landelijke klachtencommissie’ òf bij de politie (voor een melding of aangifte). Die keuze maakt het slachtoffer zelf.

Verdere Informatie:
Het door de kerkenraad aangenomen protocol is landelijk opgesteld door de CGK, GKv en NGK synodes. Zo is er ook een gezamenlijk landelijk ‘Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties’ en een landelijke klachtencommissie.

Het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties is bereikbaar via www.meldpuntmisbruik.nl, ofwel: info@meldpuntmisbruik.nl, dan wel telefoonnummer: 038-4232125, ofwel 06-81080117.

Zie ook de folder bij de ingang van de kerk, ‘De kerk, een veilige plaats.’ Het Meldpunt biedt informatie, advies en begeleiding aan. Ook wanneer je liever anoniem blijft. Het Meldpunt kan en wil desgewenst ook ambtsdragers adviseren en informeren of verdachten en kan zo nodig gebruik maken van verschillende vertrouwenspersonen.

De landelijke klachtencommissie kán klachten in ontvangst nemen van het slachtoffer. In het daartoe behorende reglement staat aangegeven hoe de klacht ingediend moet worden en hoe de verdere procedure loopt. Eventueel kàn tegen een uitspraak van deze klachtencommissie in beroep worden gegaan bij de landelijke beroepscommissie. Daarvoor is weer een ander reglement opgesteld, dat beschrijft hoe dit in zijn werk gaat.
Beide reglementen zijn in te zien op de website:www.meldpuntmisbruik.nl.

Tenslotte:
De kerkenraad hecht er aan om de gemeente u via dit artikel te informeren over dit precaire onderwerp in de hoop en met de sterke intentie dat de gemeente een veilige plaats is en blijft.
Op grond van de notitie ‘Omgang met geschonden vertrouwen in een veilige gemeente’ heeft de kerkenraad daarbij ook haar verantwoordelijkheid willen nemen om beleid te laten ontwikkelen en vast te leggen voor het geval dat zich toch een situatie voordoet, waar andere gemeenten inmiddels mee te maken hebben gehad. Dit, om de vernietigende kracht van de gebrokenheid te beteugelen en recht te kunnen doen aan de kwetsbaren en door het leven gekwetsten.
De kerkenraad bidt hierover Gods zegen af en weet zich dus afhankelijk van Gods genade en liefde.

Het Meldpunt Misbruik wil goed bereikbaar zijn voor iedereen met een hulp- of adviesvraag. Het Meldpunt is bereikbaar onder de volgende telefoonnummers:
Vertrouwenspersoon Christien de Ruyter:                06 81 08 01 17
Preventiemedewerker Ineke van Dongen:                06 20 05 44 52

Onze eigen vertrouwenspersoon is Nelma Meijer:   06 51194943