Mei 2018

 

OM OVER NA TE DENKEN

 

We hebben gezien dat Gods Geest verbonden is met ons, aangezien Hij in ons woont als in een tempel. We hebben gezien dat Hij verbonden is met de Thora en dat dus de Thora in ons hart moet zijn. Buiten onszelf is de Geest ook in het Woord. Gods Woord is krachtig; het doet zijn werk ook zonder tussenkomst van een mens.

Al deze elementen komen samen in het Pinksterfeest. Dat is dan ook niet een feest dat alleen terugkijkt naar iets wat er ooit gebeurde, maar het is nog steeds, altijd door, Pinksteren.                                                                                           Gertjan Zwart

 

Dit boek (‘Eenvoudig christelijk’) begon met vier vragen. In vier woorden weergegeven: schoonheid, relatie, spiritualiteit en gerechtigheid.

De Heilige Geest realiseert deze dingen. Nu eerst als een vooruitgrijpen op wat nog ten volle komen gaat, maar onmiskenbaar onstuitbaar werkt het door in mensenlevens. Ga maar na, schoonheid mogen we nu al beleven, relatie wordt vernieuwd naar relatie met God en Zijn schepping en de naaste, geloof in Gods Woord met Gods wet in onze harten geschreven is echte spiritualiteit en, tenslotte, zijn we gerechtvaardigd om Gods gerechtigheid aan de wereld te brengen. Dit alles (nogmaals) door de Heilige Geest.

Dit korte antwoord op die vier grote levensvragen vraagt om uitdieping.

Tom Wright begint met de christelijke spiritualiteit. Hij zegt: Er springen twee dingen uit als het gaat om karakteristiek christelijke spiritualiteit.

Ten eerste: Er is een besef van de ontzagwekkendheid en majesteit van God en tegelijk een besef van Zijn intieme aanwezigheid. Dit is moeilijk te beschrijven maar wel goed te ervaren. Zoals Jezus God ‘Abba’ noemde, zo worden gelovige christenen aangemoedigd om hetzelfde te doen, om zo God te leren kennen als een goede, liefdevolle Vader. Niet alle vaders in de wereld zijn congruent aan het beeld ‘liefdevol en goed’, maar degenen die door de Geest leven, hebben, hoe dan ook, besef van Gods intieme aanwezigheid.

Ten tweede, christelijke spiritualiteit bevat een mate van lijden. Juist als Jezus Zijn Vader Abba noemt, is dat op momenten van pijn en moeite en het antwoord van Vader is: ‘het moet gebeuren’. En degenen die Jezus volgen zijn niet meer dan hun Meester. Zij zijn geroepen om te leven naar de regels van de nieuwe wereld, en de oude wereld zal dat niet op prijs stellen. Ook al is het toekomstige leven heilvol (genezen en heel), ook al zijn daar nu al tekenen van (genezing en het goede leven), het lot dat we ondergaan is vaak een lot van lijden en afzien.

De wereld waarin we leven stelt ons voor allerlei soorten van lijden. Dat kan onbegrip en discriminatie zijn vanwege het geloof, vervolging zelfs. Maar ook ziekte, depressie, ongelukken en dood. Het is ons in de Bijbel nooit mooier voorgesteld dan het is. Maar de spiritualiteit richt zich in dit alles op dit: ‘Wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad’. (Rom 8:37) met andere woorden, we vertrouwen dat de Geest met ons is.

Hoe is ons Godsbeeld in relatie tot deze spiritualiteit? Kunnen we in de zon kijken?

Ja dat kan! We leren heel veel over God als we ons concentreren op Jezus. Vooral in de periode als Hij de kruisdood tegemoet gaat. Er zijn in de wereld veel meer tekenen van God of van Gods karakter, als ik bijv. het heelal bestudeer, of complexiteit van de natuur, of de zedenwet in het eigen geweten. Maar die dingen roepen ook weer vragen op. Pas als we Jezus volgen in Zijn omgang met Zijn Vader, komt er een ongekende ontdekking van de hemel, een duizelingwekkend inzicht in wie God is, die de hartstocht voor recht bevredigt, het verlangen naar spiritualiteit, de

honger naar relatie en de hunkering naar schoonheid.

We zien dan Jezus een relatie hebben met God als Zijn Vader, we zien dan Gods handelen in en door Jezus. Jezus spreekt over: ‘De Vader die Mij gezonden heeft’. En elders: ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’.

God, de ware God, is de God die we zien in Jezus, Israëls Messias, de Heer van de wereld.

Paulus schreef in 1 Kor 8:6: We weten, er is één God, de Vader uit Wie alles is ontstaan en voor Wie wij bestemd zijn, en één Heer, dat is Jezus Christus, door Wie alles bestaat en door Wie wij leven.

Deze tekst is een aanhaling van de kernzin van het aloude geloof: ‘Hoor Israël, JHWH onze God, JHWH is Eén, waarbij Paulus dus ‘God’ verbindt aan ‘Vader’ en JHWH (=HEER) aan Jezus.

Dit is niet de enige aanwijzing dat Jezus en ook de Heilige Geest in de Ene zijn begrepen. Er zijn veel teksten die dat duidelijk maken en dat zijn beslist geen woordspelletjes. Maar het is ook een liefdesspel in de ervaring van gelovige christenen: Gods liefde voor de wereld vraagt om wederliefde. In dat proces van wederliefde ontdekken we dat God niet alleen liefde geeft, maar vooral de Liefde zelf ís. Het hart van Gods eigen wezen is de liefde die zich beweegt tussen de Vader, de Zoon en de Geest en door de inwoning van de Geest worden we uitgenodigd zelf deel te hebben aan dit innerlijk liefhebbende leven van God. Enkele van Gods namen in de Bijbel wijzen daar zelfs op: ‘wonderbare Raadsman’, of ‘Hij Die de harten doorzoekt’.

Jezus was niet iemand die voordeed wat liefde zou moeten zijn in de levens van mensen. Het gaat er niet om ‘lief te doen’. Voor Hem niet, voor ons niet en voor God niet. Toch is dat wat we denken als we op afstand naar het christelijke geloof kijken: een lieve God, een lieve Jezus, lieve mensen. Zo zijn er veel godsdiensten en er is bij hen eerbewijs aan een welwillende godheid en met tijdloze wijsheden. Wie zal dan kunnen zeggen dat hij de waarheid heeft……..‘als het maar om de liefde gaat, nietwaar?’ Maar Jezus deed niet lief en deed het niet voor, maar hij is de liefde in hoogsteigen persoon. En die bracht een kosmische explosie te weeg door zijn dood en opstanding:

Het recht van God is hersteld, de relatie met God en met elkaar is hersteld, de Geest van God is gekomen in onze harten en daarmee is de spiritualiteit er gekomen en er is weer schoonheid, zuiverheid, de zwarte sluier van de zonde is weg, want er is genezing en vergeving.

Het is vanwege Jezus’ werk dat we meer mens mogen zijn en dat we Gods beeld mogen weerspiegelen in de wereld.

Als dát geen uitdaging is aan al die verschillende godsdiensten, die immers ook zoeken waar de echo’s van Gods stem vandaan komen.                                                                                                                                                                                                                                                       Tom Wright

 

 

ACTIVITEITEN

Van de activiteitencommisie

Opbrengst van de metalen, gegenereerd door Ton v.d. Elst:

In de afgelopen maand was er voor € 75,- verdiend aan de metalen

Met de verkoop van de paasbroden is € 120,- binnengekomen. Dit bedrag staat weer mooi bijgeschreven in het ‘spaarfonds’.

 

Van de vrijdagavondgespreksgroep.

Tot nu toe vergaderde de vrijdagavondgespreksgroep iedere drie weken, om samen Bijbelstudie te doen en gebed. Vanaf nu ugaan we naar de dinsdagavond. Dat betekent dat waarschijnlijk ook andere gemeenteleden deze avond wél kunnen terwijl ze eerst (op vrijdagavond) niet konden. Daarom dit berichtje, met een hartelijke uitnodiging: doe mee.          Contact: Mieke Latumahina

 

Van de werkgroep Alblashofdiensten

In de Alblashof zijn de diensten tegenwoordig minder bevolkt, doordat de helft van het gebouw in verbouwing is. De bewoners wonen tijdelijk elders. De diensten gaan gewoon door. Wij, CGK Alblasserdam, hebben sinds jaren vier diensten per jaar, waarin we zorgen voor de kerkdienst, de liturgie, het halen en terugbrengen van bewoners, voor de collecte, etc. Ton v.d. Elst coördineert dit alles, trouw bijgestaan door zijn helpers.

De collecten worden per jaar toegewezen aan deelnemende kerken, nu de Gereformeerde kerk, de Christelijke Gereformeerde kerk, de Maranatha kerk NLL, en de Ontmoetingskerk (Geref. NLL), elk € 750,-.

De doelen worden bepaald door die kerken en zo gingen de collecte-opbrengsten afgelopen jaar naar resp. Rudolphstichting en ‘de Hoop’, naar stg. SIHVA, naar stg Vrienden van de Haven Nieuw Lekkerland en naar vluchtelingenwerk ISN te Nieuw Lekkerland. Volgend seizoen zijn er andere kerken aan de beurt, zoals o.a. de Hervormde Wijkgemeenten 1, 2 en 3. Vier diensten per jaar is heel wat voor ons kleine groepje. De kerkenraad overweegt daarom de CGK deelname te verkleinen in de toekomst.

DIACONAAT

 

STG NOODOPVANG PAPENDRECHT/ALBLASSERWAARD

Uit de Nieuwsbrief een paar wetenswaardigheden:

De doelstelling van deze stichting is actief- zijn in opvang van vluch-telingen die geen onderdak hebben. De stichting biedt bed, bad, brood en begeleiding. Al 15 jaar lang. De gezamenlijke kerken in Pa-pendrecht namen het initiatief en we worden nog steeds door veel kerken in Papendrecht en de regio gesteund. De drie christelijke ge-zinnen die we nu huisvesten vinden ook een geestelijk huis en een hartelijk meeleven in hun gemeente. Deze gezinnen hebben nog geen verblijfsvergunning. Ze hebben geen opvang van de overheid, maar ze kunnen ook niet terug naar hun land. De gezinnen wonen in drie appartementen in Alblasserdam die we huren van Woonkracht10.

Onze drie gezinnen:

Anahit en Slava kregen in 2017 uitstel van vertrek, zoals dat heet. Hun ernstige diabetes kan nl. onvoldoende behandeld worden in Armenië. Zij krijgen nu wel leefgeld, hetgeen enige rust geeft. We verwachten voor hen in 2018 een voorlopige verblijfsvergunning, waardoor ze een uitkering zullen krijgen en hun eigen huis kunnen huren.

 

Ashot, hun zoon, en Tina met hun 2 kinderen, kregen van de Dienst Terugkeer en Vertrek het advies zich bij de IND te melden met een nieuw asielverzoek, omdat hun situatie nu anders is dan bij het oorspronkelijke asielverzoek. De IND was het daar niet mee eens, bleek onlangs tot hun grote teleurstelling. Zo moeten ze weer naar de rechtbank en duurt het weer langer. De advocaat heeft goede moed, maar wat een moeilijke weg voor hen. Ze lijden er echt onder.

 

Het derde gezin, dat van Maro en George krijgt zelfs steun van de burgemeester van Alblasserdam die een brief schreef naar de huidige staatssecretaris met het verzoek gebruik te maken van zijn bevoegdheid om een verblijfsvergunning te verlenen aan dit gezin om humanitaire redenen.

 

We wachten in spanning af voor deze drie gezinnen en bidden met hen om een positieve uitkomst.

Mission Possible: Kinderopvang in Armenië

 

Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning van de genocide en de problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld is. In 301 werd het christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95% van de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk. De term “apostolisch” werd toegevoegd omdat volgens de overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus.

De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een onderzoek van Unicef en het Bureau voor Statistiek van Armenië leeft 1 op de 3 kinderen in Armenië op of onder de armoedegrens. In tegenstelling tot Rusland waar kinderen door de Kinderbescherming uit het gezin worden gehaald en in weeshuizen worden geplaatst is het in Armenië geen uitzondering dat kinderen door de ouder(s) vrijwillig worden afgestaan vanwege de armoede.

Voor Mission Possible reden om actief aan de slag te gaan in Armenië. Samen met lokale kerken worden dagopvangcentra opgericht. Kinderen worden na schooltijd opgevangen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding, leren sociale vaardigheden en kunnen mee doen met verschillende activiteiten. En aan het eind van de dag gaan ze naar huis, naar hun eigen ouders.

Ons eerste dagopvangcentrum is kortgeleden van start gegaan in het stadje Azkeran, in Artsakh (Nagorno Karabakh). Eén week in het dagopvangcentrum kost € 20,- .U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag op rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. “Armenië”. Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl

 

 

 

OM EVEN STIL TE WORDEN

Sta op!

 

Iemand zei:

‘Ik doe er het zwijgen toe,

Deze wereld is te erg voor woorden

En doodziek.

Ze weigert voedsel en medicijnen.
Nog even

En de dood doet de deur dicht.’

 

Maar achter de deur staat Hij

Die het Woord heet en neemt.

Hij zegt: ‘Sta op, kom!’

 

En wie oren heeft, hoort.

En wie dorst heeft, drinkt.

En wie honger heeft, eet.

 

Voor kinderen

 

Toen Ik zo’n honger leed

Gaf jij Mij te eten.

Toen Ik verging van dorst

Gaf je Me te drinken.

Toen ik haveloos rondzwierf

Gaf jij Mij kleren.

Toen Ik gevangen was en eenzaam

Kwam jij heel dicht bij Me.

 

Vraag je,

Wanneer dat was?

Dat was toe jij je inzette voor de vluchtelingen.

Weet je nog?

 

Kees van Baardewijk