Geschiedenis CGK Alblasserdam

De CGK gemeente in Alblasserdam

(Een kennismaking met de christelijke gereformeerde kerk van Alblasserdam)

 

Geschiedenis
Onze gemeente is gesticht op 17-02-1967. De gemeente is ontstaan vanuit de Chr. Ger. Kerk van Papendrecht. Het allereerste begin van de gemeente werd gevormd door een vijftiental gezinnen die de behoefte hadden om binnen Alblasserdam diensten te houden. Dit was in 1957. Het begon met één dienst in een zaaltje van het Wilde Wout gebouw. Vanaf 1965 werd gebruik gemaakt van het gebouw van de Baptisten-gemeente en werden er twee diensten per zondag gehouden.
Doordat de parochie van de Rooms Katholieke Kerk een nieuw gebouw in gebruik nam, kwamen wij in de gelegenheid ons huidige kerkgebouw te kopen. Dit heeft ertoe geleid dat we een zelfstandige gemeente werden.

De gemeente is in de loop van de tijd gegroeid tot een grootte van honderdveertig leden en is daarna weer kleiner geworden tot de huidige ongeveer tachtig leden. In de veelheid van kerken die veel van elkaar weg hebben is het, menselijk gezien, moeilijk om als kleine gemeente een bestaanszekerheid te houden.

Veel kerken in Alblasserdam hebben inderdaad veel van elkaar weg: De geloofsbelijdenissen zijn bij vele hetzelfde en de wijze van kerk-zijn ook. Het is dan logisch dat de gemeente nauw samenwerkt met de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in jeugdwerk, evangelisatie, catechese, etc.

 

Missie

We zijn dankbaar dat tot op de dag van vandaag op deze plaats Gods Woord verkondigd en uitgedragen mag worden. Dat is het eerste en belangrijkste deel van onze missie, verkondigen en uitdragen.

Verder willen we in deze gemeente een voorbeeld zijn van christelijke onderlinge liefde. Juist door de geringe grootte van de gemeente kan die veelzijdige zorg en aandacht beoefend worden. Daarnaast willen we ook een open, welkome gemeente zijn die niet alleen onderling zorg draagt voor elkaar, maar ook voor mensen die zich niet hebben aangesloten bij de gemeente. Onze gemeente  wil verantwoordelijkheden vormgeven in het geheel van de samenleving.

 

De Kerkdiensten en andere activiteiten

De liturgie in onze gemeente is, wat wij noemen, traditioneel gereformeerd:

Zingen, bidden, Bijbellezen en preken, wisselen elkaar af.

De vorm waarin dat gebeurt kan verschillen. Eén keer in de maand is er een open-dienst. In die dienst is de liturgie heel toegankelijk, doordat we dan gebruik maken van hedendaagse taal en muziek. Ook krijgt  ontmoeting met gasten veel aandacht door samen koffie te drinken voor de dienst en door samen te eten na de dienst.

Ook één keer in de maand is er een zondag die in het teken staat van studie, leren over de Bijbel en over de missie van de kerk.

De andere zondagen zijn traditioneel gericht op verdieping van het geloofsleven en vertroosting van de gemeente.

In al deze diensten maken we gebruik van de zgn. HSV-vertaling van de Bijbel, een vertaling die dicht bij de grondtekst van de Bijbel probeert te blijven in een toch nog begrijpelijk Nederlands.

We zingen uit allerlei Psalmberijmingen (1968, 1772 en Weerklank), ook liederen uit de bundels ‘Berijmde Schriftgedeelten’ en ‘Weerklank’. In open-diensten en feest-diensten wordt vaak uit nog meer liedbundels gekozen.

De zaak waar het om gaat in de kerk is: leren van Jezus, eren van God, zoeken naar Gods wil in ons leven, zorgen voor elkaar en uitdrukken van onze blijdschap die we gevonden hebben in het dienen van God..

Behalve de kerkdiensten, zijn er voor jong en oud ook momenten in de week van bidden en leren uit de Bijbel.

Contact hierover met G.J.Zwart  06-55717409 (zwartg54@gmail.com)