Het christelijk geloof

Het christelijk geloof houdt in dat, aangezien de mensheid in verlorenheid ligt, God de Schepper heeft ingegrepen en daarom Zijn Zoon zond om de mensheid van deze ‘vloek’ te verlossen (vandaar Zijn naam “Christus”). Jezus is geboren in Bethlehem. Hij verkondigde het Rijk van God en heeft aan het eind van Zijn leven afgerekend met de zonde en straf, door de doodstraf te ondergaan, de kruisiging, die de mens eigenlijk had verdiend. Vervolgens heeft Hij de dood overwonnen door na Zijn begrafenis weer levend gemaakt te worden door zijn Hemelse Vader. De mens die aan Jezus verbonden is door het geloof hoeft niet voor eeuwig te sterven, maar heeft ook een toekomst na zijn dood. Jezus is levend teruggegaan naar de Vader in de hemel. Jezus terug zal komen op de Oordeelsdag.

Aantallen en groei

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Christianity_percentage_by_country_%282008%29.png/450px-Christianity_percentage_by_country_%282008%29.png

Verspreiding van het christendom over de wereld

Het aantal christenen op de wereld wordt geschat op ongeveer 2,4 miljard, waarvan 50% rooms-katholiek is. Ongeveer 38% is protestants of anglicaans. 12% is oosters-orthodox. Omdat de wijze van het geloof op verschillende manieren wordt doorgegeven, zijn er verschillende groepen ontstaan, die het christendom op hun eigen manier beleven. De twee grootste groepen zijn de katholieken en de protestanten. Daarnaast bestaan er nog diverse andere groepen, die weer “afgesplitst” zijn van de twee grootste groepen.

Het Christendom groeide tot 2015 het snelst op de wereld, vanaf 2015 haalde het groeicijfer van de Islam dat van het Christendom in. In verschillende delen op de wereld met name in China groeit het Christendom erg hard. In China wordt er verwacht dat in 2050 het Christendom daar het grootste geloof wordt met ruim 250 miljoen gelovigen. Elke dag komen er 10.000 nieuwe christenen bij in China. Op de wereld zelf komen er dagelijks bijna 100.000 nieuwe christenen bij. De mensen die zich van het Christendom afscheiden door bijvoorbeeld atheïst te worden of te kiezen voor een andere religie is dagelijks slechts 1000 mensen wereldwijd.

Belangrijke gedachte

Het Christendom wordt door velen gezien als een wereldreligie, zoals andere wereldreligies. Het Christen-zijn wil echter niet beleefd worden als een religie waaraan allerlei rituelen en gewoonten vastzitten, maar als een regelrechte persoonlijke relatie met Jezus Christus. De band van gevende liefde die van God uitgaat, zorgt ook voor een band van liefde tussen de gelovigen en gevende liefde naar anderen.

Belangrijke gedenkdagen

Belangrijke dingen

Belangrijk bij christenen is het bidden. Bidden is praten tot God. Dit wordt vaak in een bepaalde houding gedaan: ogen gesloten en handen gevouwen. Zo is het mogelijk je te concentreren op het gebed. Ook is dit een kwetsbare houding die uitdrukt dat men zich ‘overgeeft’ aan God.

Belangrijk is ook het ‘gaan naar de kerk’. Het is een ruimte waar christenen samenkomen om uit de Bijbel te lezen, samen te zingen en samen te bidden. Jezus stond op een zondag op uit de dood, dus daarom worden de bijeenkomsten meestal op zondag gehouden. Er zijn verschillende opvattingen en belevingen in het Christelijke geloof. Daardoor zijn er kerken ontstaan met een verschillende eigenheid, kerken die verschillende accenten leggen in het geloof. Belangrijk in een kerk is in ieder geval dat de mensen samen hun geloof beleven en ook zorgen voor elkaar.

Het belangrijkst is de Bijbel. Hierin wordt alles verteld over Jezus Christus en waarom Hij moest lijden, sterven en opstaan. De mensen kunnen hierin op begrijpelijke wijze lezen wie God is en wat Zijn bedoeling is. In de Bijbel staan ook liederen, de Psalmen, die worden vaak gekozen om te zingen in de kerk.

Christenen worden vaak vervolgd

De christenen zijn in het heden en verleden vaak het slachtoffer van christenvervolging geweest. Eerst al werden volgelingen van Jezus gezien als afvallige Joden. Niet veel later werden christenen vervolgd door de Romeinse overheid, die toen een uitgestrekt rijk hadden. De Romeinse overheid eiste van de christenen de afgoden te aanbidden. Deden ze dat niet, dan werden ze gemarteld en gedood. De man die tot de grootste vervolgers wordt gerekend is de Romeinse keizer Nero>. Maar het christendom groeide vervolgens heel snel. De Romeinse Keizer Constantijn verhief het christendom zelfs tot staatsgodsdienst.

De middeleeuwen

De verspreiding van het christendom in het grootste deel van> Europa> kwam pas echt op gang door het werk van de Ierse monnik Willibrordus. Hij zorgde dat het christendom onder andere in wat nu Nederland is kwam. Vanaf de vroege middeleeuwen ontstonden er veel christelijke kloosters, die heel belangrijk waren voor een land. Ook kwamen er in steden steeds meer kathedralen. De middeleeuwen waren dus duidelijk een tijd waarin het christendom veel groter werd. Karel de Grote versterkte zijn legers om christenvervolging tegen te gaan. In de 11e eeuw vond binnen het christendom de eerste grote scheuring plaats, toen de Oosters-Orthodoxe Kerk zich afscheidde. Toen aan het eind van de middeleeuwen de Europese kolonisatie op gang kwam werd het christendom ook verspreid naar andere werelddelen.

Protestantisme en afsplitsing

In de 16e eeuw ontstond er door toedoen van onder anderen Maarten Luther en Johannes Calvijn een nieuwe grote stroming binnen het christendom, het protestantisme, dat zich afscheidde van het rooms-katholicisme. Dit verschil tussen de protestanten en de traditionele katholieken is tot stand gekomen door een andere Bijbelopvatting. Kerkleden protesteerden tegen de ver doorgevoerde macht van bovenaf, de rijkdom van de kerk en het bijgeloof dat steeds meer plaats kreeg in de kerk. Ze werden daarom protestanten genoemd.

Maar ook in de protestantse kerken ontstonden verschillen in beleving van het geloof. Sommige kerken hebben meer liturgische elementen, waarbij veel gebruik gemaakt wordt van een symbolische benadering van Bijbel en geloof. Andere kerken willen puur en alleen Bijbelse verkondiging zonder franje. Bij dit alles kan vastgesteld worden dat er één God is, één Jezus Christus en dus één geloof. En dat is het je verbonden weten met de liefde van Christus. De kerkvorm is niet van overwegend belang.